Vriendelijkheid

“De vrucht van de Geest is vriendelijkheid”
Galaten 5:22

“Maar weest jegens elkaar vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.”
Efeziërs 4:32

“Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.”
Filippenzen 4:5a

viendelijkheid