Liefde

“De vrucht van de Geest is Liefde.”
Gelaten 5:22 a

“Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.  Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren ook zij elkander lief te hebben.”
1 Johannes 4:9,11

“Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.”
1 Korintiërs 13:13

liefde.JPG